[ΣΠΑΡΤΗ] Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων καλλιεργειών με συνοδό εξοπλισμό” (Αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών” και “Αυτοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και MIC Βακτηρίων”). – 22.733,00€-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2018 / ΩΡΑ: 11:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 46/2018 διακήρυξη.Αντιδραστήρια Καλλιεργειων.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67703
Κωδικός CPV: 33698100-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αντιδραστήρια για MIC Gram αρνητικών,Αντιδραστήρια για MIC Gram θετικών .,Αντιδραστήρια για ταυτοποί….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων καλλιεργειών με συνοδό εξοπλισμό” (Αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών” και “Αυτοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και MIC Βακτηρίων”).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 22.733,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-11-2018 11:38:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-12-2018 17:00:00