[ΤΡΙΠΟΛΗ] υπ΄αριθμ. 21476/12-12-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV: 33181500-7)» του ΠΠΥΥ 2015, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 142.025,07 € χωρίς ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2018 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21476/12-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67823
Κωδικός CPV: 33181500-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: SET ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 21476/12-12-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV: 33181500-7)» του ΠΠΥΥ 2015, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 142.025,07 € χωρίς ΦΠΑ και 162.885,03 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 142.025,07

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-12-2018 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-01-2019 15:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.