[ΤΡΙΠΟΛΗ] υπ΄αριθμ. 21476/12-12-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV: 33181500-7)» του ΠΠΥΥ 2015, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 142.025,07 € χωρίς ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2018 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21476/12-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67823
Κωδικός CPV: 33181500-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: SET ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 21476/12-12-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV: 33181500-7)» του ΠΠΥΥ 2015, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 142.025,07 € χωρίς ΦΠΑ και 162.885,03 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 142.025,07

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-12-2018 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-01-2019 15:00:00