[ΤΡΙΦΥΛΙΑ] Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών .Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σύνθετα όργανα ,κούνιες,τραμπάλες ,ζωάκια ελατήρια και ότι αναφέρεται στην μελέτη.Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει.Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών – 209.630,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2018 / ΩΡΑ: 10:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68331
Κωδικός CPV: 37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών .Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σύνθετα όργανα ,κούνιες,τραμπάλες ,ζωάκια ελατήρια και ότι αναφέρεται στην μελέτη.Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει.Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 209.630,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-12-2018 15:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-01-2019 14:00:00