∆ιαγωνισµός για την Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/12/2018 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ) µέσω Σύναψης Συµφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών, Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας ∆ιακοσίων ∆εκαοκτώ Χιλιάδων Ευρώ (218.000,00€), µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  Συµπεριλαµβανοµένων Κρατήσεων Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων».
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 25 Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πµ. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 21 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και µέχρι ώρας 11:00.
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ:10 ∆εκεµβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείµενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε αριθµό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισµού 67920, µέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισµός.