Διαγωνισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/01/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για:

την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων στο κτίριο ΚΕΠΑΜ στο Ελληνικό». Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων  ελέγχου πομποδεκτών VHF/UHF.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων εγκατατάσεων ΥΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.