Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινογραφικού μηχανήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2019 / ΩΡΑ: 22:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4457/ 28- 1-2019 (ΑΔΑ: 64ΥΨΟΡ1Ο-ΘΛ3) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», με χρηματοδότηση του ΕΛΚΕΑ της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (102.920,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.
Κωδικοί CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα και 33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-3-2019 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 22 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο συστημικός αριθμός των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ 69685 για το Ακτινογραφικό Μηχάνημα και 69689 για το Σύστημα Ψηφιοποίησης Εικόνων.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 28-1-2019 στις 16:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 25-2-2019 στις 18:00μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 28-2-
2019 στις 14:00μ.μ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το 23ο θέμα της υπ’ αριθμ. 10ης /19-7-2018 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το είδος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α..
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν.4412/ 2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
54623, αρμόδιος υπάλληλος: Κατερίνα Τσαλάστρα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826, FAΧ 2313/
327838 ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.