Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2019 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΥΠΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ