Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/01/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΔΕΥΑ Ρόδου προσκηρρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής ανά ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η προμήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44160000-9 «Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη», 42130000-9 «Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη», 44423750-3 « Καλύμματα υπονόμων» και 44470000-5 «Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο» και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα / ομάδες υλικών:
ΟΜΑΔΑ A : «ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ », εκτιμώμενης αξίας 127.513,60 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β : «ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC», εκτιμώμενης αξίας 142.106,25€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Γ : «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ », εκτιμώμενης αξίας 73.705,25 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Δ : «ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 95.197,90 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Ε : «ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ » , εκτιμώμενης αξίας 7.630,10 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : «ΦΡΕΑΤΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ », εκτιμώμενης αξίας 53.290,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι «Τεχνική Έκθεση», ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων», ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές», και VI «Προϋπολογισμός – Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης» της υπ΄αριθμ. ΔΔ06/2018 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : Ο συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 449.443,10€ πλέον Φ.Π.Α. (σε ποσό 619.309,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ).

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό ανά ΟΜΑΔΑ και ως εξής: Ποσοστό έως 15% (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 50% (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Χρηματοδότηση σύμβασης : Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Ρόδου, θα καλυφθεί δε από τον Προϋπολογισμό του έτους 2019, σε βάρος των ΚΑΕ που θα προβλεφθούν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Γεωγραφικός προσδιορισμός : EL421 (Νομός: Ρόδος – Νομός Δωδεκανήσου)
Δημοσιότητα :
α/. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/12/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό : 2018/S 239-546873.
β/. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες σώμα της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.
 Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 Η προκήρυξη και το πλήρες σώμα της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
ΔΕΥΑΡ, στη διεύθυνση (URL) : www.deyar.gr
Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Συγκεκριμένα :
ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

17/12/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/02/2019
ώρα 20.00

Oι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλες τις ομάδες, είτε για μία, είτε για
κάποιες εξ αυτών.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές ανά ομάδα για το σύνολο των ζητούμενων ειδών σε αυτές. Προσφορά η
οποία δεν θα περιέχει έστω και ένα είδος ομάδας θα απορριφθεί.
Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
(με συστημικούς α/α ΟΜΑΔΑ Α : 66033, ΟΜΑΔΑ Β : 66035, ΟΜΑΔΑ Γ : 66036, ΟΜΑΔΑ Δ : 66037, ΟΜΑΔΑ Ε
: 66038, ΟΜΑΔΑ ΣΤ : 66040), στον ιστότοπο του αναθέτοντα φορέα στη διεύθυνση http://www.deyar.gr
στην ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν:
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια ανατεθεί σε ένωση, ο αναθέτων φορέας δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Στην περίπτωση αυτή η ένωση υποχρεούται να το πράξει.
Ισχύς προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Εγγύηση συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.988,86 ευρώ δηλ. σε ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας ευρώ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.
Τόπος εκτέλεσης/ παράδοσης: Τα υλικά θα παραδοθούν στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, με ευθύνη, μέσα και δαπάνη (μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης) του Αναδόχου.
Λοιπές πληροφορίες : Για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.