Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Περίληψη του Υπ’Αριθμ  10/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού Γραμματείων & Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.