Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2019 / ΩΡΑ: 22:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά» (cpv 33141420-0 χειρουργικά γάντια), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.995,21€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Σας γνωρίζουμε ότι η 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με αριθμό 2595/14.1.20219 (ΑΔΑ : 9ΛΜ3ΟΡ1Ο-ΙΤΑ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, την 12/2/2019, για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά» (cpv 33141420-0 χειρουργικά γάντια), για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εικοσιένα λεπτά (70.995,21€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα(1) έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με τη με αριθμό 9/2019 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.