[ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 165.806,45€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2019 / ΩΡΑ: 12:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 6535/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67628
Κωδικός CPV: 42415100-9,43262000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανυψωτικά οχήματα,Μηχανήματα εκσκαφής
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ., ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: . ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 165.806,45

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-01-2019 13:43:25

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-01-2019 13:00:00