[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας) για την Ομάδα 2 “Περονοφόρα μηχανήματα” της “Προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων” – 30.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 45344/2018 Ομάδα 2- “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68779
Κωδικός CPV: 42415110-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας) για την Ομάδα 2 “Περονοφόρα μηχανήματα” της “Προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 30.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-12-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-01-2019 14:00:00