[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» – 377.328,06€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2019 / ΩΡΑ: 11:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: XXXXX/2018 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων»
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65842
Κωδικός CPV: 37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 'Ελεγχος και πιστοποιήση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα,Bρύση hpl,Δάπεδο ασφαλείας ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 377.328,06

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-12-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-02-2019 14:00:00