[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια πετρελαιοειδών” για τα έτη 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης: α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας. β. τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά – 760.166,30€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2019 / ΩΡΑ: 11:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 45866/2018 “Προμήθεια πετρελαιοειδών”
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68781
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208 lt) για το Δήμο Κορινθίων,Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια πετρελαιοειδών” για τα έτη 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης: α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας. β. τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 760.166,30

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-12-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 06-02-2019 14:00:00