[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 107.600,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2019 / ΩΡΑ: 10:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 45885/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69189
Κωδικός CPV: 44613700-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Απορριμματοφόροι κάδοι
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 107.600,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-12-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-01-2019 14:00:00