[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] Προμήθεια 1 (ενός) καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος που θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2019 / ΩΡΑ: 10:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69246
Κωδικός CPV: 42415100-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανυψωτικά οχήματα
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια 1 (ενός) καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος που θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.580,65

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-01-2019 13:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 17-02-2019 16:00:0