[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο :«Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» -187.508,39€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2019 / ΩΡΑ: 10:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 03/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68924
Κωδικός CPV: 85312300-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: τεβα
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο :«Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 187.508,39

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18-01-2019 11:28:26

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-02-2019 15:00:00