[ΑΡΚΑΔΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ -99.677,43€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70219
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 99.677,43

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-01-2019 15:10:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-02-2019 10:00:00