[ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ] Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011) για δύο έτη, συνολικού προυπολογισμού 802.437,98 €.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2019 / ΩΡΑ: 10:24 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70320
Κωδικός CPV: 90511000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: . ΑΣΤΡΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011) για δύο έτη, συνολικού προυπολογισμού 802.437,98 €.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 647.127,40

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-02-2019 11:44:03

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-02-2019 15:00:00