Διαγωνισμός για την προβολή -προώθηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου – ΔΕΤΑΠ, βάσει της υπ’ αριθμ. 6/06-12-2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου: προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη διοργάνωση συμμετοχής σε έκθεση του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην έκθεση TUTTO FOOD 2019 για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand», με CPV 39154100/Περίπτερα Εκθέσεων, 79950000/Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 79952000/Υπηρεσίες εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισμού €100.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €100.000,00, ΦΠΑ €24.000,00) με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Η προκήρυξη διενεργείται στο  πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 302150/YΔ4333-9/11/2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και έχει λάβει κωδικό MIS 5031778.

H Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι το Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00, ήτοι  22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, που έγινε στις 11/01/2019.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες «Η ΡΟΔΙΑΚΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ», «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ».

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr.

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  www.detap.gr.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00 ευρώ) βάσει του Υποδείγματος στο Παράρτημα IV.

Πληροφορίες από τη Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, 85131, Ρόδος, Τηλ.: 2241044280 και 2241044285, αρμόδιος: κος Γιώργος Τρουλλάκος.