Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη υπ’ αριθ. 01/2019

1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ).
2. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια παγωτών, για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ.
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε Π ε ν ή ν τ α χ ι λ ι ά δ ε ς ε υ ρ ώ (50.000,00 €) περίπου. Το
υπόψη ποσό έχει υπολογισθεί για προμήθεια παγωτών για 1 έτος.
5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-85243, email: i.g.marougiannis@army.gr.
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Μύρινας, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Μύρινας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00. Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς όρους.
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%), επί του επισήμου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της εταιρείας παραγωγής των παγωτών και θα είναι ενιαία επί όλων των ειδών.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, χωρίς δικαίωμα παράτασης της σύμβασης.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €). Ενώ ο μειοδότης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (2.500,00 €). Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές
καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού.