[ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ] Ολοκλήρωση προμήθειας θερμικών υποσταθμών και επέκτασης εγκατάστασης θερμικών υποσταθμών Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – 983.780,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 11:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69933
Κωδικός CPV: 09324000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τηλεθέρμανση
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ολοκλήρωση προμήθειας θερμικών υποσταθμών και επέκτασης εγκατάστασης θερμικών υποσταθμών Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 983.780,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-01-2019 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-03-2019 10:00:00