Νέα Οδηγία της Ε.Ε. προσαρμόζει το εταιρικό δίκαιο στην ψηφιακή εποχή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διαδικτυακές λύσεις στις επαφές των επιχειρήσεων με τις δημόσιες Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, θέλει να προσφέρει στις ευρωπαϊκές εταιρείες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια προσπάθεια προσαρμογής του εταιρικού δικαίου στην Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή, η οποία αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 24 εκατ. εταιρείες στην Ε.Ε., εκ των οποίων το 80% είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Περίπου το 98-99% των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα επωφεληθούν αμεσότερα από τις εν λόγω βελτιώσεις.

Οι επικείμενες αλλαγές αφορούν άμεσα τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες κατά κύριο λόγο ωφελούνται από τη νέα Οδηγία. Η νέα Οδηγία, επί της οποίας η ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου, αναθεωρεί μια σειρά θεμάτων λειτουργίας και σύστασης, ώστε να εναρμονίζονται με την ψηφιακή εποχή. Για παράδειγμα, οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρίζουν ΕΠΕ, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα για τις εταιρείες και τα υποκαταστήματά τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με το σχέδιο της Οδηγίας, οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Τα δε τέλη για την ηλεκτρονική καταχώριση δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες, οι οποίες βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος.

Άπαξ υποβολή
Η ίδια Οδηγία διευκρινίζει ότι ισχύει η αρχή “μόνον άπαξ”, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά. Επιπλέον, τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης.

Συγχρόνως, η οδηγία ορίζει τις απαραίτητες διασφαλίσεις έναντι της απάτης και των καταχρήσεων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτείται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής. Στην Οδηγία διατηρείται η συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Προβλέπεται, επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών για τα έκπτωτα διευθυντικά στελέχη με στόχο την αποφυγή δόλιας συμπεριφοράς.

Εφαρμογή
Το προσωρινώς συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των δύο θεσμικών οργάνων. Η προτεινόμενη οδηγία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον προσφάτως εκδοθέντα κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη, που διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των αρμοδίων αρχών, παρέχοντας πρόσβαση σε διαδικτυακές λύσεις. “Η Ε.Ε. αποφάσισε να αναθεωρήσει τους κανόνες του εταιρικού δικαίου προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Στόχος είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων”, αναφέρει σχετικά το Συμβούλιο.