Τι παραστατικό θα εκδίδεται για την παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήµατος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/02/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Σε σχέδιο νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά µε την παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήµατος. Ειδικότερα, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση και την καταχώριση του φορολογικού στοιχείου, τον υπολογισμό και την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και την προκαταβολή φόρου. Με το άρθρο 28 πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι εκδίδεται ειδικό γραμµάτιο προκαταβολής για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας, σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία (άρθρο 61 του Ν.4194/2013/ Κώδικας Δικηγόρων).

Με την παράγραφο 4, του άρθρου 28 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του νόµου για την παροχή νομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σ/ν ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι, κατ’ αρχάς, ένας ευρωπαϊκός Φόρος. Η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά µε το κοινό σύστημα Φόρου προστιθέµενης αξίας (ΕΕ L 347/11.12.2006) επιτρέπει, στο άρθρο 66, την κατά παρέκκλιση µετάθεση του απαιτητού του Φόρου στην παροχή υπηρεσιών, για ορισμένες πράξεις ή ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων στο Φόρο, το αργότερο κατά το χρόνο είσπραξης του τιµήµατος.

Περαιτέρω, το άρθρο 16 παρ. 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 όπως ισχύει) σχετικά µε τοχρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παροχή υπηρεσιών, επιτρέπει την κατά παρέκκλιση μετάθεση του απαιτητού του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται ύστερα από επιταγή δηµόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόµου (περ. ζ).

Ο Ν. 3226/2004 για τη νομική βοήθεια ορίζει ειδικά στο άρθρο 1 ότι δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες, στο άρθρο 2 παρ. 3 ότι η διαδικασία διεξάγεται ατελώς και ήδη στο υπό τροποποίηση άρθρο 15 ότι το προσήκον φορολογικό στοιχείο για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου υπηρεσίας εκδίδεται κατά την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης.

Τέλος, ο Κώδικας Δικηγόρων ορίζει, στο άρθρο 57 σχετικά µε το δικαίωµα του δικηγόρου σε αμοιβή, ότι η εργασία του δικηγόρου προς τον εντολέα του ολοκληρώνεται µόνο µε την πραγματική είσπραξη της αμοιβής του.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό µε τη φύση της νομικής βοήθειας ως κοινωνικής παροχής για την ισότιµη πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, µε την παρ. 4 του άρθρου 28, προτείνεται η εν λόγω τροποποίηση νομοθετικής διάταξης. Λαμβάνεται δε υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, για την εκκαθάριση της δαπάνης εξακολουθεί να υποβάλλεται ως νόμιμο παραστατικό το ειδικό γραμµάτιο προκαταβολής κατ’ άρθρο 61 παρ. 3 του Ν. 4194/2013, το οποίο περιέχει ειδικώς το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αποζημίωση του δικηγόρου υπηρεσίας. Ο τελευταίος υποχρεούται πλέον αμελλητί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που θα εκδώσει, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πραγματική είσπραξη της αποζημίωσής του.

Άρθρο 28

……………

4. Το άρθρο 15 του Ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραμµάτιο προκαταβολής, σύμφωνα µε την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί το χρόνο πληρωμής της αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr).

Οι εισφορές υπερ ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή Φόρου που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, Α΄167), υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους οικείους φορείς τον επόμενο µήνα εκείνου της καταβολής της αποζημίωσης.

2. Δεν εκδίδεται γραμµάτιο προκαταβολής σε περίπτωση παροχής νομικής βοήθειας από δικηγόρους που ενεργούν στο πλαίσιο προγραμμάτων νοµικής αρωγής µη κρατικών φορέων και δεν λαμβάνουν αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους.».

Πηγή:e-forologia.gr