Οι αλλαγές και οι προσθήκες στο νέο έντυπο Ε3 του φορ. έτους 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Παραθέτουμε τις βασικές αλλαγές και προσθήκες του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2017. [Το νέο έντυπο Ε3 μπορείτε να το δείτε στην απόφαση Α.1034/2019 ]
1) Προστέθηκε Κωδικός  011  (Αγρότες – μέλη συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2018).
Αφορά τους αγρότες οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και για τους οποίους δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.


2) Προστέθηκε ο κωδικός 023 

Ο κωδικός ενημερώνεται από τον νέο αναλυτικό υποπίνακα του εντύπου στον οποίο αναλύονται οι πωλήσεις ανά ΚΑΔ, αλλά και ανά δραστηριότητα.
3) Στον πίνακα Β προστέθηκε ο υποπίνακας 051 (Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις)


4) Διορθώθηκε το λεκτικό υπολογισμού του υποπίνακα Δ10 του πίνακα Δ


 
5) Αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ’ του πίνακα ΣΤ
η νέα περίπτωση:

Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε στο περσινό έντυπο.

6) Προστέθηκε στην περίπτωση θ’ του πίνακα ΣΤ’ η υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998) 
Νέο

Παλαιό

 

7) Αντικαταστάθηκε η περίπτωση ιβ’ του πίνακα ΣΤ’

Στους κωδικούς της περίπτωσης αυτής συμπληρώνονται τα ποσά επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου που ισχύουν με τις νέες διατάξεις του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ μετά την κατάργηση των σχετικών παραγράφων του άρθρου 73 του ν.3842/2010. Οι κωδικοί όμως της περίπτωσης αυτής (151, 251, 351, 451, 551) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

Νέο


Παλαιό


8) Προστέθηκε η περίπτωση ιδ’ στον πίνακα ΣΤ’ που αφορά την έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Σχετική διάταξη ΠΟΛ.1244/2018)
Οι κωδικοί της περίπτωσης αυτής (157, 257,357, 457 και 557) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.Δείτε και σχετική αρθρογραφία του κόμβου σχετικά με το ζήτημα αυτό (Αυθαίρετη μετάθεση για ένα χρόνο της έναρξης ισχύος των φορολογικών κινήτρων απασχόλησης). 

9) Στον υποπίνακα Ζ3 προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και  οι αγορές παγίων (ενσώματων και μη ενσώματων). Οι ανωτέρω κωδικοί συμπληρώνονται με το άθροισμα των κωδικών των υποπινάκων του Ζ3.
10. Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες (Θ’ – Ι΄)
 
Ο πίνακας Θ συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα.

 

Πηγή: Taxheaven