[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης -245.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2019 / ΩΡΑ: 11:28 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70080
Κωδικός CPV: 43300000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 245.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-02-2019 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-03-2019 15:00:00