[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -1.498.191,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2019 / ΩΡΑ: 10:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70787
Κωδικός CPV: 32441200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.498.191,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-02-2019 12:45:10

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-04-2019 22:00:00