Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο µε αντικείµενο την µεταφορά τεσσάρων σκαφών ΜΚ-V και υποστηρικτικού µε αυτά εξοπλισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2019 / ΩΡΑ: 09:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας έως την 31η Αυγ 19 και µε αντικείµενο την µεταφορά τεσσάρων σκαφών ΜΚ-V και υποστηρικτικού µε αυτά εξοπλισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και έναντι συνολικής εκτιµώµενης αξίας ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00€) άνευ ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.