[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2019 / ΩΡΑ: 11:24 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 85061/6208/19-3-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72061
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης,Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 183.009,43

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-03-2019 14:58:27

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-03-2019 14:00:0