[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -1.498.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2019 / ΩΡΑ: 10:39 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1052/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71409
Κωδικός CPV: 32441100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.498.500,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-03-2019 13:02:55

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-04-2019 12:00:00