[ΚΟΡΙΝΘΙΑ] Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 (υπόλοιπο) & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 816.131,49 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 10:11 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69782
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΜΗΜΑ 1.,ΤΜΗΜΑ 10.,ΤΜΗΜΑ 100.,ΤΜΗΜΑ 101.,ΤΜΗΜΑ 102.,ΤΜΗΜΑ 103.,ΤΜΗΜΑ 104.,ΤΜΗΜΑ 105.,ΤΜΗΜΑ 11.,ΤΜΗΜΑ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 (υπόλοιπο) & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 816.131,49 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης (50%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 455.982,81

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-03-2019 15:28:45

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-04-2019 14:30:00