[ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 145.871,35 € ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 14.818,28 € ΜΕ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2019 / ΩΡΑ: 11:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71395
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ,Αμόλυβδη βε….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ., ., ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: . ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ, Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 145.871,35 € ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 14.818,28 € ΜΕ ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 117.637,65

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-03-2019 12:31:15

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-04-2019 15:00:00