Σε ΦΕΚ ο νόμος για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στο ΦΕΚ Α΄44 και με αριθμό Ν.4601/2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».

Ο νόμος για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση του Εταιρικού Δικαίου, καθώς τα σχετικά άρθρα στον Κ.Ν.2190/1920 παρέμειναν (παρά την κατάργηση των λοιπών άρθρων περί των Ανωνύμων Εταιρειών) και ορίζεται νέο ενιαίο πλήρες θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, εισάγονται διατάξεις που ορίζουν τις σχετικές προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Το νέο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών αποβλέπει στη διευκόλυνση των εταιρικών μετασχηματισμών, την ενοποίηση των ρυθμίσεων, την εξισορρόπηση των συμφερόντων, τον περιορισμό «καταχρηστικών» μετασχηματισμών και «ανάμειξης» της φορολογικής νομοθεσίας.

Δείτε το ΦΕΚ του νόμου εδώ.