Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2019 / ΩΡΑ: 09:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η 650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου/4o Γραφείο, διεξάγει  διαγωνισμό για την προµήθεια
κοντοµάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2019, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού ύψους εβδοµήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (73.950,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.