Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί  ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2019 / ΩΡΑ: 10:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί  ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ, Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας 241.935,48 €, Άνευ ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας.