Το πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη” θα συνεχιστεί και την περίοδο 2021-2027

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/03/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Να εξασφαλίσει ότι το εμβληματικό της πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη” θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί βασικά έργα στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, των μεταφορών και της ενέργειας και μετά το 2020, επιδιώκει η Ε.Ε. Με αυτό το δεδομένο, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου έδωσε το “οκ” για την έναρξη της δεύτερης έκδοσης του προγράμματος, που θα διαρκέσει από το 2021 ως το 2027. Η απόφαση της Ε.Ε. να παραταθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης και για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που καλύπτει την περίοδο 2021-2027, αντανακλά ακριβώς την πρόθεση της Ένωσης να στηρίξει ενεργά τον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο μηχανισμός στήριξης θα παραταθεί και για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που καλύπτει την περίοδο 2021-2027Μάλιστα, στο σκέλος που αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος “Συνδέοντας την Ευρώπη” διευρύνεται, ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας εξαρτάται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα θεωρείται αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την κάλυψη των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών.

Έτσι, προκειμένου να είναι επιλέξιμο για στήριξη από το “Συνδέοντας την Ευρώπη”, ένα έργο θα πρέπει να συμβάλλει στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στους Κοινοτικούς στόχους συνδεσιμότητας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που δημιουργούν πρόσθετη εδαφική κάλυψη για τα νοικοκυριά.

Χρηματοδοτήσεις
Συνολικά, ο μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη” δίνει έμφαση στις συνέργειες μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας, των μεταφορών και της ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ε.Ε. και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης. Για το σκοπό αυτόν, προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών που θα επιτρέπουν την παρέμβαση σε τομείς, όπως η συνδεδεμένη και η αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα.

Στον τομέα των μεταφορών, το Πρόγραμμα θα προωθήσει διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών, οδικών, εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων υποδομών. Παράλληλα, θα προαγάγει ασφαλή και προστατευμένη κινητικότητα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), με έμφαση σε διασυνοριακά έργα με προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης.

Στον τομέα της ενέργειας, στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο και διευκολύνοντας την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Προβλέπεται, επίσης, χρηματοδότηση για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.