[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 3607/1-3-2019 – 604.820,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2019 / ΩΡΑ: 10:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡ. ΔΙΑΚ: 3607/1-3-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71265
Κωδικός CPV: 09100000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 3607/1-3-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 604.820,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-03-2019 13:00:59

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-04-2019 15:00:00