[ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ] Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Πρόσβαση ΑμΕΑ σε Παραλίες του Δήμου Τριφυλίας” – 153.568,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 10:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3589/13-3-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71987,1
Κωδικός CPV: 24955000-3,31523200-0,33193000-9,33196200-2,34928480-6,34953000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη,Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων,Εξοπλισμός γ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Πρόσβαση ΑμΕΑ σε Παραλίες του Δήμου Τριφυλίας”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 153.568,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-03-2019 11:16:15

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-04-2019 15:00:00