[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΥΜΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – 985.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 708/05.04.2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73429
Κωδικός CPV: 42912340-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Σύστημα επεξεργασίας υφάλμυρου νερού συνολικής δυναμικότητας 200 m3/h πόσιμου νερού (τέσσερεις (4) μ….
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΥΜΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 985.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-04-2019 15:37:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2019 10:30:00