Ασφαλιστικός οδηγός: Ποια η διαδικασία για να βγείτε στην σύνταξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σύνταξη μπορούν να πάρουν όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν εισφορές ως εργαζόμενοι αρκεί να υποβάλουν αίτηση για προαιρετική ασφάλιση, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ήδη 1.500 ως 3.000 ένσημα.

Τη διαδικασία της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης γνωστή και ως αυτασφάλιση, σας αναλύουν σήμερα τα dikaiologitika.gr.

Αναλυτικότερα, δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν:

– Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 περί «Υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών», καθώς και οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, με βάση το άρθρο 53 του ίδιου νόμου, περί «Ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ», ανεξαρτήτως από το χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή β) να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησής τους. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι: – Συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς.

– Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά. – Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης. II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ. III.

Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α’).

Για τη διαπίστωση αυτή, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. IV. Περί μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία. Ειδικά, για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται -πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς-των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθένειας σε είδος και σε χρήμα. Για την άσκηση του δικαιώματος, υποβάλλεται σχετική αίτηση, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής.

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επισημαίνονται τα παρακάτω:

– Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

– Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές αναπροσαρμόζονται για το διάστημα έως και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και, για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, για τον π. ΟΓΑ, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, χωρίς αναπροσαρμογή με το δείκτη ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: dikaiologitika.gr