[ΑΧΑΪΑ] Πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (ΦΛΟΚΑ) καθώς και την επέκταση-αναβάθμισης της και τη λειτουργία της για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – 1.027.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2019 / ΩΡΑ: 09:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Μ.Ε.Σ. ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72275
Κωδικός CPV: 42912000-2,90481000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ., ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (ΦΛΟΚΑ) καθώς και την επέκταση-αναβάθμισης της και τη λειτουργία της για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.027.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-03-2019 15:00:04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-04-2019 21:00:00