Η Ενεργειακή Ένωση: από όραμα πραγματικότητα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που εκδόθηκε δείχνει ότι η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως το όραμά της για μια στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση που εγγυάται προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη είναι ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν την τελευταία πενταετία σε όλους τους τομείς πολιτικής οδήγησαν την ΕΕ στον σωστό δρόμο για να ενστερνιστεί πλήρως τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, με την αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει, τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και ένα υγιέστερο περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Εκτός από τoν πλήρη εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, η Ενεργειακή Ένωση προωθεί τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε καθαρές μορφές ενέργειας σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Η οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια ήταν μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σήμερα διαπιστώνουμε την επιτυχή υλοποίηση αυτού που ήταν μόνον ένα όραμα το 2014 για μια ενοποιημένη, διασυνδεδεμένη, ασφαλή και βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση. Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα που παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές και μια ανακοίνωση για μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ.

Η Ενεργειακή Ένωση έχει ενισχύσει την εσωτερική αγορά ενέργειας και έχει αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ με την επένδυση σε νέες έξυπνες υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υποδομών), ένα νέο σύγχρονο σχεδιασμό της αγοράς και την καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με βάση την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους», για την ενεργειακή μετάβαση απαιτείται πλήρης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, με τη συμμετοχή όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας για την επίτευξη της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Το πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης θέτει την Ευρώπη στον σωστό δρόμο για να καταστεί ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και ουδέτερη από κλιματική άποψη οικονομία.

Η Επιτροπή Γιούνκερ όρισε ένα τελείως νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση. Το επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στη δράση για το κλίμα, αυξάνοντας το επίπεδο φιλοδοξίας της για το 2030 σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, από την αναβάθμιση των στόχων της όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, έως τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα φορτηγά. Εκτός από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή ένα πλαίσιο υποστηρικτικών μέτρων που καθιστούν δυνατή την ομαλή μετάβαση για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες,περιφέρειες και πόλεις. Έχουν αναληφθεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιφέρειες και οι πολίτες θα ωφεληθούν ισότιμα από την ενεργειακή μετάβαση. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία συσσωρευτών χαρακτηρίστηκε στρατηγική αξιακή αλυσίδα για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας ισχυροποιημένης στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική. Η έκθεση για την Ενεργειακή Ένωση συνοδεύεται από χωριστή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές.

Σε μια δεύτερη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα γίνεται έκκληση για ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που θα αξιολογήσει την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, προκειμένου να εξετασθεί πώς, με βάση την εν λόγω Συνθήκη, μπορεί να βελτιωθεί δημοκρατική λογοδοσία.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλει καλύτερα η φορολόγηση της ενέργειας στους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια, καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών με ειδική πλειοψηφία για να απεμπλακεί η πρόοδος στο πεδίο αυτό. Η πτυχή αυτή βασίζεται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για σταδιακή μετάβαση προς ένα σύστημα λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία σε όλες τις πτυχές της φορολογίας, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο.

Περισσότερες πληροφορίες: