[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2019-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2019 / ΩΡΑ: 09:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1847/5.4.2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72777
Κωδικός CPV: 45232100-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2019-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 400.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-04-2019 15:20:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-05-2019 12:00:00