[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” -456.488,58€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2019 / ΩΡΑ: 11:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 13053/11-4-2019 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71995
Κωδικός CPV: 16710000-5,34131000-4,34134200-7,43221000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος,Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4×4,Προμήθεια μεταχειρισμένου ι….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 456.488,58

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-04-2019 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 17-05-2019 14:00:00