[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜ.05/2019) (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) -52.029,14€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/04/2019 / ΩΡΑ: 11:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ 2 (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) (ΔΗΜ.05/2019)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73097
Κωδικός CPV: 33141620-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HD (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜ.05/2019) (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 52.029,14

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-04-2019 10:56:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-05-2019 15:00:00