[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών – 103.487,20€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/19
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72999
Κωδικός CPV: 33696500-0,44832000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (+)-Sodium L-ascorbate crystalline ? 98%,(±)-α-Lipoic acid ?98%,1,1'-Carbonyldiimidazole 97….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 103.487,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-04-2019 11:04:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-05-2019 18:00:00