[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ]ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (CPV 45262660-5) ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ (CPV 45262600-7) ΣΤΟ ΚΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ. -157.532,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2019 / ΩΡΑ: 11:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 4/2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72617
Κωδικός CPV: 45262600-7,45262660-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εργασίες αντικατάστασης δαπέδου,Εργασίες υγρομόνωσης
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (CPV 45262660-5) ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ (CPV 45262600-7) ΣΤΟ ΚΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 157.532,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-04-2019 10:48:40

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-05-2019 15:00:00