Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πασχαλινός μήνας ο Απρίλης, που βρίσκει όλους εμάς τους λογιστές να συνεχίζουμε την ανάβαση του δικού μας Γολγοθά, καθώς, εκτός από τις συνηθισμένες (και ήδη πάρα πολλές) φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις, προστίθενται όχι μόνο αυτές που παρατάθηκαν λόγω των αργιών στις 30 και 31 Μαρτίου, αλλά και αυτές που έρχονται  είτε ως παραταθείσες από άλλες ημερομηνίες ή ως νέες. Ας ευχηθούμε στο τέλος της ανάβασης να βρούμε όλοι την Ανάσταση που μας αξίζει.

Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας μερικές από τις σημαντικότερες.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2019, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

ε) έως τις 11.4.2019 πραγματοποιείται η καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα στις 2.4.2019,

στ) έως τις 12.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή της συμπληρωματικής Α.Π.Δ. με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία, μηνός Φεβρουαρίου 2019 που αφορά στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης,

ζ) έως τις 15.4.2019 πραγματοποιείται η προμήθεια μηχανημάτων POS από τις επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 141871/31-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 30/15.01.2019),

η) έως τις 22.4.2019 πραγματοποιούνται οι υποβολές των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) για το μήνα Ιανουάριο 2019, κατόπιν της παράτασης που ανακοινώθηκε με το από 28.3.2019 δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών,

θ) έως τις 22.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για το μήνα Ιανουάριο, κατόπιν της παράτασης που επίσης ανακοινώθηκε με το από 28.3.2019 δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών,

ι)  έως τις 22.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ), για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του ημερολογιακού έτους 2018, κατόπιν της παράτασης που ανακοινώθηκε με το από 28.3.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.,

κ) έως τις 22.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή των καταστάσεων συμφωνητικών που υπογράφηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο,

λ) έως τις 22.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο,

μ) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν της παράτασης που ανακοινώθηκε με το από 1.3.2019 δελτίο τύπου της,

ν) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017), κατόπιν της παράτασης που ορίζεται στην τροπολογία 2055/50 που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου και ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή (αναμένεται η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.),

ξ) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2019 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018), κατόπιν της παράτασης που ορίζεται στην τροπολογία 2055/50 που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου και ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή (αναμένεται η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.),

ο) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που πραγματοποιήσουν παραμονή στα ελληνικά χωρικά ύδατα τον μήνα Μάιο,

π) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το έτος 2018, ελεγχόμενων επιχειρήσεων με λήξη διαχειριστικής περιόδου στις 30.6.2018,

ρ) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται ο διακανονισμός των εκπτώσεων Φ.Π.Α., βάσει του άρθ. 33 του Κ.Φ.Π.Α., για τη διαχειριστική περίοδο 2018 και

σ) έως τις 30.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή της δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2019

Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. Απρ. 2019 Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των υφιστάμενων Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στις διατάξεις της Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293/ 2017

10 Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Απρ. 2019 Απόδοση υπέρ δήμων ή κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

11 Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Απρ. 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που βρίσκονταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα την 2α Απριλίου 2019

12 Απριλίου 2019

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 12 Απρ. 2019 Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο, μηνός Φεβρουαρίου 2019 για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

15 Απριλίου 2019 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Απρ. 2019 Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 141871/31-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 30/15.01.2019)

 2. 15 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Απρ. 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαρτίου

16 Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Απρ. 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαρτίου

22 Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 22 Απρ. 2019 Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

 2. 22 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαρτίου

 3. 22 Απρ. 2019 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάρτιο

 4. 22 Απρ. 2019 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 1. 22 Απρ. 2019 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 22 Απρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Φ.Π.Α.

 1. 22 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), τριμήνου Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 22 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Ιανουαρίου)

 2. 22 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Ιανουαρίου)

30 Απριλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Απρ. 2019 Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

 2. 30 Απρ. 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

 3. 30 Απρ. 2019 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Φεβρουαρίου

 4. 30 Απρ. 2019 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

 5. 30 Απρ. 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 6. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Μαρτίου)

 7. 30 Απρ. 2019 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαρτίου

 8. 30 Απρ. 2019 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους)

 9. 30 Απρ. 2019 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

 10. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

 11. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Φεβρουάριο)

 12. 30 Απρ. 2019 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Φεβρουάριος)

 13. 30 Απρ. 2019 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

 14. 30 Απρ. 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

Στατιστική δήλωση Intrastat

 1. 30 Απρ. 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαρτίου

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

 1. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017)

 2. 30 Απρ. 2019 Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2019 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

 2. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Φεβρουαρίου)

 3. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

 4. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 5. 30 Απρ. 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 6. 30 Απρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)

Φ.Π.Α.

 1. 30 Απρ. 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

 2. 30 Απρ. 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

 3. 30 Απρ. 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου

 4. 30 Απρ. 2019 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 30 Απρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 30 Απρ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 30 Απρ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Αργίες δημοσίου μηνός Απριλίου 2019

Μεγάλη Παρασκευή
Παρασκευή 26 Απριλίου 2019
Μεγάλο Σάββατο
Σάββατο 27 Απριλίου 2019
Πάσχα Κυριακή 28 Απριλίου 2019
Δεύτερη μέρα του Πάσχα
Δεύτερα 29 Απριλίου 2019
 
Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών (άρθ. 11 ν.3336/2005)
Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Δεύτερη μέρα του Πάσχα των Καθολικών Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Πηγή: Taxheaven