Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαµόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τµήµατος αιµοδοσίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2019 / ΩΡΑ: 11:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαµόρφωση των χώρων
του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τµήµατος αιµοδοσίας», CPV:45300000-0, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων, των απροβλέπτων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδιας.