Τι ποσά συνεισφέρει το δημόσιο για την αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο προστασίας της α’ κατοικίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Με την με Αριθμ. 39100/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ποσά που συνεισφέρει το Δημόσιο στις μηνιαίες καταβολές που έχουν προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 Ν.4605/2019 και έχουν γίνει αποδεκτές από τον οφειλέτη στο πλαίσιο υπαγωγής του στο νόμο αυτό, προκειμένου για την προστασία της κύριας κατοικίας του.

Ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου – Διάρκεια χορήγησης

Η συνεισφορά του Δημοσίου που καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη, ορίζεται ως ακολούθως:

Σύνθεση Νοικοκυριού Οικογενειακό Εισόδημα Συνεισφορά Δημοσίου
Επιχειρηματικό δάνειο Άλλη περίπτωση δανείου
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 0 – 3.125,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
3.125,01 – 6.250,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
6.250,01 – 9.375,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
9.375,01 – 12.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος 0 – 4.375,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
4.375,01 – 8.750,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
8.750,01 – 13.125,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
13.125,01 – 17.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη 0 – 5.625,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
5.625,01 – 11.250,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
11.250,01 – 16.875,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
16.875,01 – 22.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Mονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 0 – 6.875,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
6.875,01 – 13.750,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
13.750,01 – 20.625,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
20.625,01 – 27.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη 0 – 5.250,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
5.250,01 – 10.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
10.500,01 – 15.750 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
15.750,01 – 21.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος 0 – 6.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
6.500,01 – 13.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
13.000,01 – 19.500,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
19.500,01 – 26.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη 0 – 7.750,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
7.750,01 – 15.550,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
15.550,01 – 23.250,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
23.250,01 – 31.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 0 € έως 9.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 50% της μηνιαίας δόσης
9.000,01 – 18.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 40% της μηνιαίας δόσης
18.000,01 – 27.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 30% της μηνιαίας δόσης
27.000,01 – 36.000,00 € 30% της μηνιαίας δόσης 20% της μηνιαίας δόσης

Η χορήγηση της Συνεισφοράς Δημοσίου πραγματοποιείται εφόσον ο Οφειλέτης πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) κρίθηκε επιλέξιμος για υπαγωγή στον Ν.4605/2019.

β) αποδέχθηκε τη συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 69 Ν.4605/2019 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης είναι σύμφωνο με το άρθρο 75 του νόμου αυτού ή επέτυχε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4605/2019.

γ) η συναινετική ρύθμιση που αποδέχθηκε είναι σύμφωνη με την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4605/2019.

δ) πληροί τα ανωτέρω αναφερόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διάρκεια της Συνεισφοράς Δημοσίου εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επιτευχθείσας ρύθμισης, εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.

Δείτε αναλυτικά τη Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου, τις Υποχρεώσεις οφειλέτη και τις λοιπές διατάξεις στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ στην Online τράπεζα.